Obsah

Usnesení č. 1/2011


 

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 18.3.2011 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
     1. Návrhovou komisí ve složení:  pí. Kučerová, Surovcová, p. Vacke
- Ověřovatele zápisu: p. Jabůrek, Ing. Fedor
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
      2. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Rozpočet na rok 2011
4.      Metodický pokyn č. 1/2011 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek
5.      Příspěvek ZŠ Traplice ve výši 2.000,- Kč
6.      Příspěvek Českému svazu včelařů ve výši 5.000,- Kč
7.      Změnu stanov Sdružení vodovodu Babicko
8.      Odprodej pozemku p.č. 1133 v k.ú. Košíky za odhadní cenu 105.000,- Kč
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
 
9.      Zprávu starosty obce o kanalizace a KČOV
 
   
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
 
10. Příspěvek Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 03969921
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
     
      12. Žádost pana Surovce na odvolání starosty a místostarosty obce
13. Podporu ochrany klimatu – HODINA ZEMĚ 2011
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
       14. Provést odpočet vodoměrů k 30.4.2011
  Termín:  do 10.5.2011
  Odpovídá:p. Vacke, Fedor, pí. Kučerová, Šlechtová, Surovcová
       15. Zabezpečit prodloužený divadelní víkend
 Termín: do 10.-11.6.2011
 Odpovídá: zastupitelstvo obce, pí. Filípková
      16. Požádat Krajský úřad Zlín o audit za rok 2011  
 Termín: 30. 6. 2011
 Odpovídá: pí. Filípková, starosta obce