Obsah

Usnesení č. 4/2008


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 19.12.2008 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p.Jabůrek, Katrňák, Čagánek  
- Ověřovatele zápisu: p. Kolečkář, Tomaštík
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      - Prodej části pozemku p.č. 1124/1 v k.ú. Košíky o výměře 5 m2 za 30,- Kč
- koupi části pozemku p.č. 575/9 v k.ú. Košíky na vybudování sběrného dvora a            víceúčelového sportovního zařízení od jednotlivých singulárníků podle skutečného zaměření a znaleckého posudku
4.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu
5.      Rozpočtové opatření č. 2 obce Košíky
6.      Pořízení změny č. 3 ÚP obce Košíky
7.      Rozpočtové provizorium obce Košíky na rok 2009
8.      Partnerský podíl na spolufinancování projektu Vybavení pro aktivní kulturní a společenský život obci sdružení Severní Chřiby a Pomoraví pomocí dotačního programu MZe LEADER ČR ve výši 10.808,- Kč a „Smlouvu o dílo na zpracování Strategie rozvoje MAS SCHP metodou komunitního plánování“ včetně podílu obce Košíky na vypracování této smlouvy
9.      Návštěvu domova důchodců a předání pozornosti v ceně 200,- Kč
10. Provozování VHP v pohostinství p. Kaštánkové a v Obecní hospůdce na I. pol. 2009
11. Finanční plán obnovy kanalizace a vodovodu
12. Finanční příspěvek Českému svazu včelařů ZO Traplice ve výši 5.000,- Kč.
13. Finanční příspěvek ZŠ Traplice na projekt „Hravě a zdravě“ ve výši 2.000,- Kč 
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
 14. Spolupracovat s firmou Investiční a projektová kancelář Staré Město
     při realizaci výstavby kanalizace a ČOV     
Odpovídá: p.starosta, místostarosta a pí. Filípková
Termín: při přípravě a po dobu výstavby
15. Zabezpečit provedení inventarizace majetku obce
Odpovídá: p. Čagánek. Termín: IV. Čtvrtletí 2008
      16. Zabezpečit zaměření části p.č. 575/9
           Odpovídá: starosta. Termín: do 30. 6. 2009
      17. Zpracování projektu na rekonstrukci budovy obce čp. 139
           Odpovídá: starosta, p. Filípková. Termín: do příštího zasedání
  1. Připravit rozpočet obce na rok 2009
Odpovídá: starosta, p. Filípková. Termín do příštího zasedání
  1. Zpracovat možnosti bezúročné půjčky pro firmu Unart Spytihněv pro posílení konektivity internetu.
Odpovídá: starosta, p. Filípková. Termín do příštího zasedání