Obsah

Usnesení č. 1/2010


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 18.3.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář,Čagánek
- Ověřovatele zápisu: p. Tomaštík, Jabůrek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Zprávu o inventarizaci majetku obce Košíky
4.      Rozpočet na rok 2010
5.      Smlouvu č. O/0234/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění                
      dopravní obslužnosti dle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších       
      předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou                                                               
6.      a) Zpracování záměru na prodej pozemku parc.č. 1133 v k.ú. Košíky o výměře 3.194 m2
b) Zpracování záměru na prodej části pozemků parc. č. 1142/15,1142/13 a 1142/14 v k.ú. Košíky o celkové výměře 39 m2
7.      a)Žádost p. Ladislava a Zdenky Čajkových o umístění fotovoltanické elektrárny na pozemku parc.č. 141,142,143 v k.ú. Košíky
b) Žádost Ignáce, Ladislava a Milana Mařáka o umístění fotovoltanické elektrárny na pozemku parc.č. 302,303,304,305/1 v k.ú. Košíky
       8.  Smlouvu o úvěru s Komerční bankou,a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,      
            PSČ 114 07, pobočka Uherské Hradiště na projekt „Rekultivace skládky odpadů Strž  
            v k.ú. Košíky“ v částce 1,6 mil. Kč
9.      Zadání územního plánu pro obec Košíky
a)zařazení plochy do územního plánu parc.č. 228/1 v k.ú.Košíky jako plochu pro bydlení
b)zařazení plochy do územního plánu parc. stavební č. 16, mapový list STEP 2880, v.s.x.-20-04, který je evidován jako zastavěná plocha s nádvořím jako plochu občanské vybavenosti
c)zařazení plochy do územního plánu parc.č. 209/6 v k.ú. Košíky jako plochu pro bydlení
d)zařazení plochy do územního plánu parc.č. 557/2 v k.ú. Košíky jako plochu pro bydlení
 
   
Zastupitelstvo obce   n e s c h v a l u j e :
 
10. Žádost pana Halíčka na postavení „Roubenky“ na parc.č. 4494/1 a 495 v k.ú. Košíky
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
 
11. Zprávu o průběhu projektu „Košíky kanalizace a KČOV“
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
12. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor budovy skladu a autobusové zastávky na parc.č. 487/1 v k.ú. Košíky s firmou DAKAstav,s.r.o..
Dále finanční vypořádání za odstoupení od smlouvy a to v částce 40.000,- Kč (slovy čtyřicettisíckorunčeských) pro firmu DAKAstav, s.r.o., které bude zaplaceno obcí Košíky v průběhu roku 2010
13. Smlouvu na projekt „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca
14. Povolení k provozování výherních hracích přístrojů v hostinci paní Kaštánkové, Košíky 78, na období od 1.4.2010 do 30.6.2010
15. Příspěvek Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Provést odpočet vodoměrů
Termín: květen 2010  Odpovídá: p. Večeřa, Tomaštík, Čagánek, Katrňák, Kolečkář
 
  1. Požádat o audit za rok 2010
Termín: do 30.6.2010, Odpovídá: p. Filípková, starosta
 
  1. Organizačně zabezpečit projekt „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca“
Termín: do ukončení projektu, Odpovídá: Zastupitelstvo obce
  1. Připravit podklady pro výběrové řízení na „Košíky kanalizace a KČOV“
Termín: rok 2010, Odpovídá: starosta, p. Filípková
  1. a) zpracovat záměr na prodej pozemku parc.č. 1133 v k.ú. Košíky o výměře 3.194 m2
b) zpracovat záměr na prodej části pozemků parc.č. 1142/13,1142/14 a 1142/15 v k.ú. Košíky o celkové výměře 39 m2
c)zpracovat záměr na pronájem budovy na parcele č. 487/1 v k.ú. Košíky
Termín: do příštího zasedání ZO, Odpovídá: starosta, p. Filípková