Obsah

Usnesení č. 5/2010


 

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 17.9.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Tomaštík
- Ověřovatele zápisu: p. Jabůrek, Čagánek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Rozpočtové opatření č. 2  na rok 2010
4.      Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Košíky a firmou   E.ON České republiky, s.r.o.
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
 
5.      Zprávu starosty obce o „Rekultivaci skládky odpadů Strž v k.ú. Košíky
6.      Zprávu o zahájení stavby Kanalizace a KČOV
 
   
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
 
7.      Závěrečnou zprávu FMP
8.      Povolení provozování VHP v hostinci, Jakub Kaštánek, Košíky 78
9.      Prodej plynovodního řádu RWE
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Provést odpočet vodoměrů
Termín: 1. - 5.11.2010
Odpovídá: Zastupitelstvo obce
  1. Připravit rozpočtový výhled na roky 2011-2015
Termín: do příštího zasedání ZO
Odpovídá: pí. Filípková, starosta obce
  1. Připravit podklady k registraci DPH
Termín: 15. 10. 2010
Odpovídá: starosta obce, Filípková