Obsah

Usnesení z ustavujícího zasedání obce Košíky konaného dne 19.11.2010

 

U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Košíky konaného dne 19.11.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu.
 
Zastupitelstvo obce Košíky  s c h v a l u j e :
 
1.      Ověřovatele zápisu p. Šlechtovou Lucii , p. Vacke  a zapisovatele p. Filípkovou
2.      program jednání ustavujícího zasedání obce Košíky konaného dne 19.11.2010
 
Zastupitelstvo obce Košíky   v o l í :
 
3.      předsedkyni volební a návrhové komise p. Kučerovou Zdenku, členy- Ing. Fedora Josefa a   p. Surovcovou Petru
4.      a) určuje veřejný způsob volby neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty – zvednutím ruky
      b) do funkce neuvolněného starosty pana Mgr. Jaroslava Šlechtu, bytem
       Košíky 177, narozeného 2. 10. 1952
      c) do funkce neuvolněného místostarosty pana Zdeňka Jabůrka, bytem
       Košíky 32, narozeného 9. 2. 1950
 
Zastupitelstvo obce Košíky   z ř i z u j e :
 
      5.   na volební období 2010-2014 výbor finanční a kontrolní
            a) určuje počet 3 členů finančního a 3 členů kontrolního výboru
            b) volí předsedkyni finančního výboru paní Zdenku Kučerovou a členy – Surovcová Z.     
                                                                                                                                  Vacke I.                                                                                                                            
            c) volí předsedkyni kontrolního výboru paní Lucii Šlechtovou a členy – Basovníková V.
                                                                                                                          Surovcová P.
 
Zastupitelstvo obce Košíky   s c h v a l u j e :
 
6.      odměny za výkon funkce členům zastupitelstev, podle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to starostovi částku 15.500,- Kč, místostarostovi částku 7.500,- Kč, členům zastupitelstva částku 300,- Kč a předsedům výborů částku 500,- Kč. Účinnost dnem 20.11.2010
 
   
 
           
....................................................                                     ...........................................
starosta Mgr. Jaroslav Šlechta                                      místostarosta Zdeněk Jabůrek