Obsah

Usnesení č. 1/2008


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 21.3.2008 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Katrňák
- Ověřovatele zápisu: p. Jabůrek, Tomaštík
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
2. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2007
4.      Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2007, jehož součástí je:
- plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2007
            - výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2007
            - hospodářský výsledek PO MŠ Košíky za rok 2007
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a    v ě d o m í :
 
  1. Zprávu starosty obce o stavu příprav výstavby kanalizace a KČOV
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
6.      Návrh rozpočtu obce na rok 2008
  1. a) Prodej části pozemku p.č.116/12 v k.ú. Košíky o výměře cca 7 m² za dohodnutou kupní cenu  25,-Kč za m² Miroslavu Čagánkovi, bytem Košíky 77 . Veškeré další náklady spojené s prodejem hradí kupující.
b) Prodej části pozemku p.č.116/20 v k.ú. Košíky o výměře cca 632 m² za dohodnutou kupní cenu 25,-Kč za m² Otakaru Fajtlovi, bytem Nábřeží 1355 Napajedla. Veškeré další náklady spojené s prodejem hradí kupující.
8 .   Mandátní smlouvu na „Revitalizaci skládky Košíky“              
9.   Odměny za výkon funkce členů zastupitelstev podle Nařízení vlády č. 79/2008 ,   
      kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
      zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to až do výše: starosta podle odst.6 a 4
      násobky odst. 9, místostarosta podle odst. 7 a 1 násobek odst. 9, předseda výboru
      podle odst. 11,13 a 14, člen ZO podle odst. 13 a 14 s účinností od března 2008. 
10. Žádosti o finanční příspěvky
      a) TJ Košíky ve výši 5.000,- Kč na zabezpečení 50. výročí založení TJ
      b) Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč na zakoupení zajíců
      c)Český svaz včelařů ve výši 2.000,-Kč na podporu opylovací činnosti našeho regionu
      d) Sdružení neslyšících ve výši 1.000,- Kč na činnost
 
Zastupitelstvo obce b e r e   n a   v ě d o m í :
 
11. Sdělení k návrhu na zahájení přezkumného řízení
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
12. Spolupracovat s firmou Investiční a projektová kancelář Staré Město
      při realizaci výstavby kanalizace a ČOV     
Odpovídá: p.starosta, místostarosta a pí. Filípková
Termín: při přípravě a po dobu výstavby
      13. Spolu se sdružením vodovodu „Babicko“ připravit dokumentaci tak, aby v jarních měsících mohla začít výstavba vodovodního řádu do lokality Vršava
      Odpovídá: starosta, místostarosta
       Termín: do dubna 2008
14. Zabezpečit odpočet vodoměrů
      Odpovídá: p. Večeřa, Čagánek, Tomaštík, Katrňák a Kolečkář
      Termín: 30.4.2008
15. Požádat o audit za rok 2008
      Odpovídá: starosta, p. Filípková
      Termín: 30.6.2008