Obsah

Usnesení č. 3/2008


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 19.9.2008 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Katrňák, Čagánek  
- Ověřovatele zápisu: p. Tomaštík, Kolečkář
- Zapisovatele: p. Jabůrka Zdeňka
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.   Smlouvu o nájmu nemovitosti parc. č. 576 „Žleb“ se Singulární společností Košíky
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a    v ě d o m í :
 
  1. Zprávu starosty obce o stavu příprav výstavby kanalizace a ČOV
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
5.      Rozpočtové opatření č. 1
6.      Záměr obce na prodej části pozemku parc.č.1124/3 v k.ú. Košíky
7.      Zpracování projektu na rekonstrukci budovy obce čp. 139
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
 8. Spolupracovat s firmou Investiční a projektová kancelář Staré Město
      při realizaci výstavby kanalizace a ČOV     
Odpovídá: p.starosta, místostarosta a pí. Filípková
Termín: při přípravě a po dobu výstavby
  1. Zabezpečit provedení inventarizace majetku obce
Odpovídá: p. Čagánek. Termín: IV. Čtvrtletí 2008
     10. Zabezpečit odpočet vodoměrů v obci
           Odpovídá: p. Večeřa, Čagánek, Tomaštík, Kolečkář, Katrňák. Termín: IV. čtvrt. 2008
     11. Zpracování záměru obce na prodej části pozemku parc. č. 1124/3 v k.ú. Košíky
           Odpovídá: starosta, p. Filípková. Termín: do příštího zasedání
  1. Zpracování projektu na rekonstrukci budovy obce čp. 139
Odpovídá: starosta, p. Filípková. Termín do příštího zasedání
      13. Provést návštěvu bývalých spoluobčanů v domovech důchodců u příležitosti                                         svátků vánočních a předat malou pozornost  
Odpovídá: p. Večeřa, Filípková. Termín: do příštího zasedání
      14. Zpracovat finanční plán obnovy vodovodu a kanalizace
 Odpovídá: starosta, místostarosta, p. Filípková
       Termín: do příštího zasedání