Obsah

Usnesení č. 3/2009


Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 19.6.2009 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Jabůrek
- Ověřovatele zápisu: p. Čagánek, Tomaštík
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008, bez výhrad, jehož součástí je:
-         plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2008
-         výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008
-         hospodářský výsledek PO MŠ Košíky za rok 2008
4.      Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009
5.      Povolení VHP v hostinci paní Kaštánkové                                                               
6.      Průjezd automobilové soutěže Barum rallye Zlín v k.ú. Košíky
7.      Úvěr od Komerční banky, a.s., Uh. Hradiště na Rekultivaci skládky „Strž“ v k.ú. Košíky
8.      Projekt na:
a) výměna oken, vstupních dveří a zateplení MŠ v Košíkách
b) zateplení a výměna oken víceúčelového sportovního a kultur. zařízení, čp. 139
c) Obecnice – zastřešení schodiště
d) osvětlení vstupu do víceúčelového areálu – Obecnice
 
Zastupitelstvo obce   n e s c h v a l u j e :
 
9.      Žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 1149 paní Valachovičové čp. 67
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
10. a) Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace děti – kultura a sport ve výši 10.000,- Kč na „ 1. prodloužený divadelní víkend v Košíkách“
b) Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na kompletní zpracování žádosti na projekt „Košíky-kanalizace a KČOV“
 
11. Příspěvek ČSŽ Košíky na dětský den v Košíkách konaný 28.6.2009 v částce 3.000,- Kč
 
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
  1. Podílet se na akcích: 
a) soutěže „O pohár starosty obce Košíky v malé kopané“
           Odpovídá: Zastupitelstvo obce. Termín: 4.7.2009
b) soutěže „O pohár starosty obce v požárním sportu“
Odpovídá: Zastupitelstvo obce. Termín: 15.8.2009
13. Podílet se na realizaci projektu „Rekultivace skládky-Strž v k.ú. Košíky“  
Odpovídá: Zastupitelstvo obce. Termín: do konce výstavby
  1. Podílet se na zpracování žádostí do příslušných operačních programů na:
a) Výměna oken,vstupních dveří a zateplení MŠ v Košíkách
            b) Zateplení a výměna oken víceúčelového sportovního a kulturního zařízení-čp. 139
            c) Obecnice – zastřešení schodiště
           Odpovídá: Zastupitelstvo obce. Termín: trvalý