Obsah

Usnesení č. 4/2009


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 17.9.2009 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Tomaštík, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p. Katrňák, Kolečkář
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Pořízení nového územního plánu obce
4.      Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2009
5.      Povolení VHP  na IV. čtvrtletí v hostinci paní Kaštánkové                                                               
6.      Žádost Fondu mikroprojektu „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca“. Částka spolufinancování ve výši 15% z celkového rozpočtu.
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
 
7.      Informace k Rekultivaci skládky „Strž“ v k.ú. Košíky
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
8.      Památky místního významu a to:
a)      Kříž ve středu obce, parcela č. 1142/3 v k.ú. Košíky
b)      Kříž u Kapličky, parcela č. st. 158 v k.ú. Košíky
c)      Kříž na Horním konci, parcela č. 1142/8 v k.ú. Košíky
d)     Kříž na Vršavě, parcela č. 1134/3 v k.ú. Košíky
e)      „Boží muka“ nad Hájenkou, parcela č. 1132/1 v k.ú. Košíky
f)       „Svatý Hubert“ na Kudlovské dolině, parcela č. 995 v k.ú. Košíky
 
 
9.      Odkup pozemku parcela č. 161 v k.ú. Košíky od Pozemkového fondu ČR
10. Smlouvy o dílo:
a)      Výměna oken, dveří a zateplení MŠ Košíky s Czech-service s.r.o., Nádražní 60/114, 150 00 Praha
b)      Pořízení nového územního plánu s panem Ing. arch. Dujkou
c)      Zhotovení a montáž dělící přepážky na OÚ s LOS KACHLOS s.r.o., Malinovského 370, Uherské Hradiště
d)     Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na kompletní zpracování žádosti na projekt „
 
 
11. Zadání změny č. 3 ÚPN obce Košíky
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
  
  1. Žádost TJ Košíky
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Provést odpočet vodoměrů
Termín: do 5.11.2009, Odpovídá: p. Večeřa, Tomaštík, Čagánek, Katrňák, Kolečkář
 
  1. Provést inventarizaci majetku obce k 31.12.2009
Termín: do 31.12.2009, Odpovídá: p. Čagánek, p. Filípková
 
  1. Zpracovat žádost na dotace z Fondu mikroprojektu na „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca“
Termín: do 15.10.2009, Odpovídá: starosta, p. Filípková