Obsah

 

Z mimořádného jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 2. 9. 2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p.Čagánek, Jabůrek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
  1. Návrh Smlouvy č. 08020904 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
 
      3. Výsledek výběrového řízení na „Košíky kanalizace a KČOV – výkon TDI a BOZP“
            Zastupitelstvo obce  Košíky v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
ROZHODLO
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny – zadané dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Košíky kanalizace a KČOV – výkon TDI a BOZP“ takto:
Pořadí č. 1
Nabídka uchazeče č.   1
 
Obchodní firma:
KANSPO s.r.o.
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Sídlo:
Požárníků 302/1B, 767 01 Kroměříž, Vážany
IČ:
48911976
 
Nabídka uvedeného uchazeče byla vybrána v souladu s doporučením hodnotící komise jmenované zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v rámci předmětného zadávacího řízení. Hodnotící komise postupovala v souladu s ustanovením § 78 a 79 zákona.
 
Nabídka se nehodnotila, neboť by se hodnotila pouze jedna nabídka. Zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky uvedenému uchazeči v souladu s doporučením hodnotící komise.
 
Zastupitelstvo obce v Košíkách
 
POVĚŘUJE
 
Starostu obce Mgr. Jaroslava Šlechtu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem KANSPO s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.