Obsah

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 19.3.2009 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Katrňák, Tomaštík
- Ověřovatele zápisu: p. Jabůrek, Kolečkář
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Zprávu o inventarizaci majetku obce
4.      Rozpočet obce na rok 2009
5.      a) Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního     programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernmentu v obcích – Czech POINT“.
            b) Obec Košíky neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč             (závazky malého rozsahu), provedla proto průzkum trhu za účelem pořízení majetku co nejhospodárnějším způsobem.
6.      Doplnění bodu č. 6 usnesení č. 4/2008 k pořízení změny č. 3 ÚP obce Košíky viz zápis  
7.      Měsíční odměny podle Nařízení vlády č.20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a to až do výše: starosta podle odst. 6 a 9, místostarosta podle odst. 7 a 9, p. Čagánek a Večeřa podle odst. 11,13 a 14, p. Katrňák, Kolečkář a Tomaštík podle odst. 13 a 14 s účinností od března 2009
8.      Provedení bezdrátového rozhlasu v obci Košíky firmou TEROSAT.
9.      Finanční příspěvek:
a) TJ Košíky ve výši 10.000,- Kč na činnost
b) Mysliveckému sdružení Jankovice-Košíky ve výši 5.000,- Kč na zazvěření honitby
c) Římskokatolická farnosti Jankovice ve výši 8.000,- Kč na interiérové doplňky kostela Nanebevzetí Pany Marie v Janovicích
d) Obci Jankovice ve výši 15.000,- Kč na opravu osvětlení na hřbitově v Jankovicích
10. Vypracování projektové dokumentace na:
a)      Zateplení a výměna oken MŠ Košíky
b)      Projekt – Obecnice-přístřešek a úprava schodiště
c)      Projekt- přemístění sloupu
d)      Projekt-víceúčelové zařízení pro kulturní a sportovní život-úprava dvou místností na jednu velikou včetně úprav sociálního zařízení
11. Program obnovy venkova obce Košíky na léta 2009 – 2014
12. Smlouvu o půjčce občanskému sdružení UnArt Spytihněv
 
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
 13. Provést odpočet vodoměrů v obci
Odpovídá: p.Večeřa, Čagánek,Tomaštík,Katrňák,Kolečkář a pí. Filípková
Termín: květen 2009
14. Zabezpečit soutěž v požárním sportu mladých hasičů  
Odpovídá: p. Tomaštík,Večeřa, Kolečkář. Termín: červen 2009
      15. Požádat o provedení auditu za rok 2009
           Odpovídá: Filípková. Termín: do 30. 6. 2009
      16. Zabezpečit prodloužený divadelní víkend na „Obecnici“
           Odpovídá: Zastupitelstvo a p. Filípková. Termín: 12. – 14.6.2009