Obsah

Usnesení č. 2/2008


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 20.6.2008 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Tomaštík, Jabůrek
- Ověřovatele zápisu: p. Čagánek, Katrňák
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
  2. Zprávu o realizaci vodovodu na Vršavě
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
4.   Povolení průjezdu Barum rally Zlín ve dnech 22.-24.8.2008
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a    v ě d o m í :
 
  1. Zprávu starosty obce o stavu příprav výstavby kanalizace a KČOV
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
6.      Povolení provozování VHP v obecní hospůdce a v hostinci p. Kaštánkové
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
 
7.      Zprávu o rekultivaci skládky v trati „Žleb.
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
 8. a) Zakoupení traktoru na sečení trávy
            b) sponzorský dar TJ Košíky za postup do vyšší třídy – sadu sportovního oblečení
            c) sponzorský dar SDH Košíky-družstvu mladých hasičů za vzornou reprezentaci
                v soutěži „Hra PLAMEN“ v částce 10.000,- Kč
            d) sponzorský dar ČSŽ v částce 3.000,- Kč na dětský karneval
            e) ustanovení zvláštního příjemce důchodu paní Mgr. Janu Fialíkovou, nar. 18.1.1971, 
                bytem Na Zelničkách 1251, Kunovice, pracovnici Dětského domova Bojkovice
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
  
 9. Spolupracovat s firmou Investiční a projektová kancelář Staré Město
      při realizaci výstavby kanalizace a ČOV     
Odpovídá: p.starosta, místostarosta a pí. Filípková
Termín: při přípravě a po dobu výstavby
10. Ve spolupráci s TJ Košíky připravit turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce“
       Odpovídá: starosta, místostarosta
       Termín: 5.7.2008
11. Ve spolupráci s SDH Košíky připravit soutěž v požárním sportu „O pohár starosty    obce“
    Odpovídá: p. Tomaštík, Večeřa, starosta
    Termín: 7.9.2008
12. Zakoupení traktoru na sečení trávy
      Odpovídá: Starosta, Tomaštík, Filípková
      Termín: červenec 2008