Obsah

Usnesení č. 2/2010


 

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 18.6.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Tomaštík, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p.Čagánek, Jabůrek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009, bez výhrad, jehož součástí je:
      – plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009
      - výsledek přezkoumání zhospodaření za rok 2009
      - hospodářský výsledek PO MŠ Košíky za rok 2009
4.      Rozpočtové opatření č. 1  na rok 2010
5.      Smlouvu o poskytnutí regionálních knihovnických služeb
6.      Doplnění Návrhu územního plánu obce Košíky na:                
      - výstavbu rodinného domu na parc. č. 210/1,210/2,210/3 a 209 v k.ú. Košíky                                                                          Stanislavě Pokorné, Košíky 124                                                  
      - stavbu jízdárny a přístřešku hospodářského objektu parc.č. 208,209 v k.ú. Košíky Stanislavě Pokorné, Košíky 124
- stavbu hospodářského objektu na parc.č. 197 v k.ú. Košíky panu Miroslavu Bezdíčkovi, Babice 437
- stavbu víceúčelového sportovního zařízení na parcele č. 575/10, 575/9 v k.ú. Košíky
- stavbu sběrného dvora na parc.č. 575/9 v k.ú. Košíky
7.      Průjezd rychlostní zkoušky automobilové soutěže BARUM CZECH RALLY Zlín dne 29.8.2010
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
 
8.      Zprávu starosty obce o „Rekultivaci skládky odpadů Strž v k.ú. Košíky
 
Zastupitelstvo obce   n e s c h v a l u j e :
 
9.      „Prohlášení pana Staňka na hospodářský objekt“, obec trvá na původním povolení stavby „Hospodářského objektu“
 
   
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
 
10. Žádost pana Pitharta Milana o využívání obecního pozemku před domem čp. 67
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
 
11. Zprávu starosty obce o průběhu realizace stavby „Košíky kanalizace a KČOV“
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
12. Smlouvy o pronájmu:
a)      Budovy u zastávky ČSAD za částku 2.000,- Kč měsíčně. Tato částka se bude odečítat po dobu, než bude zaplacena hodnota díla, kterou manželé Klementovi, Košíky 187 do budovy vloží.
b)      Reklamní plochy na zídce v „Obecnici“ firmě Vodohospodářské stavby Javorník, s.r.o. na dobu od 1.1.2010 – 31.12.2011 za cenu 60.000,- Kč za 6 měsíců
c)      Reklamní plochy na zídce v „Obecnici“ firmě RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice na dobu od 1.1.2010 – 31.12.2011 za cenu 60.000,- Kč za 6 měsíců
d)     Reklamní plochy na zídce v „Obecnici“ firmě EPS, s.r.o., Kunovice na dobu od 1.1.2010 – 31.12.2011 za cenu 60.000,- Kč za 6 měsíců
e)      Reklamní plochy na zídce v „Obecnici“ firmě ENVIGED, s.r.o., Praha 10 na dobu od 1.1.2010 – 31.12.2011 za cenu 60.000,- Kč za 6 měsíců
f)       Pronájem kanceláře v budově Obecního úřadu firmě EPS, s.r.o. Kunovice na dobu od 1.4.2010-31.8.2011 za cenu 18.000,- Kč za 3 měsíce
 
Zastupitelstvo obce    b e r e   n a   v ě d o m í :
 
13.  Zprávu starosty obce o realizaci na projektu „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
14. Povolení k provozování výherních hracích přístrojů v hostinci Jakub Kaštánek,  Košíky 78, na období od 1.7.2010 do 30.9.2010
15. Sponzorský dar od firmy RYBÁRIK, s.r.o., Buchlovice na kulturní akce v rámci  FMP v obci Košíky na částku 400.000,- Kč
16. Požární řád obce Košíky
17. Vedení účetnictví u příspěvkové organizace obce, MŠ Košíky v roce 2010 ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.
18. Příspěvky organizačním složkám obce na kulturní akce:
a)      Den dětí – 3.000,-Kč
b)      TJ, ČSŽ, SDH a Mysliveckému sdružení – po 500,- Kč
19. Smlouvu s Městem Uherské Hradiště o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění provozu místní knihovny v částce 20.000,- Kč
20. Smlouvu s Lesy České republiky o prodeji pozemku parc. č. 1133 v k.ú. Košíky za cenu obvyklou 140.000,- Kč
 
 
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Zabezpečit turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce“
Termín: 3.7.2010,
Odpovídá: starosta obce
  1. Zabezpečit soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“
Termín: 1.8.2010
Odpovídá: starosta obce, p. Tomaštík, Večeřa, Kolečkář
 
  1. Zabezpečit druhý divadelní víkend
Termín: 20. – 21. 8. 2010
Odpovídá: ZO, Filípková