Obsah

Usnesení č. 3/2011


 

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 16.9.2011 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Kučerová, Surovcová, Šlechtová
- Ověřovatele zápisu: p. Vacke, Ing. Fedor
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
  2. Zprávu o projektu „Švestkový festival“ – FMP a rozhodnutí pověřené osoby o posouzení a hodnocení nabídek na VZ malého rozsahu na služby "Uzavření (oplachtování) a vytápění prostor tanečního kola a prostoru k pódiu v areálu Obecnice"
4.      Projekt - fond mikroprojektu – Technické prostředky na provádění záchranných a likvidačních prací
 
 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
5.      Rozpočtové opatření č. 2/2011 obce Košíky
6.      Zpracování záměru na odprodej části obecního pozemku parc.č. 575/10 v k.ú.Košíky o výměře 450 m2 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a  v ě d o m í :
 
7.      Zprávu o Kanalizaci a KČOV
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
8.      Smlouvu o poskytnutí krátkodobého úvěru k zajištění předfinancování investiční akce KOŠÍKY - KANALIZACE A KČOVmezi obcí Košíky a Komerční bankou a.s. pobočka Uherské Hradiště, Svatováclavská 450                
  
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
 
9.      Prodloužený kulturní víkend ve dnech 7. a 8. 10. 2011
10. Žádost na dotace z Programu rozvoje venkova
 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
 
11. a) Zrušení soutěže v hasičském sportu „O pohár starosty obce“
b) Plánovací smlouvu mezi obcí Košíky a p. Jaroslavem Mislerem a pí. Evou Mislerovou
c) Smlouva o dílo mezi obcí Košíky a p. Ing. Stanislavem Malým
  
 
 
   
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Organizačně zabezpečit prodloužený kulturní víkend
Termín: 7. a 8. 10.2011,
Odpovídá: ZO obce, pí Filípková
  1. Zabezpečit provedení odpočtů vodoměrů v obci
Termín: 31.10.2011
Odpovídá: ZO obce, pí Filípková
  1. Zabezpečit provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
Termín: 31.12. 2011
Odpovídá: Kontrolní a finanční výbor , Filípková
  1. Zpracovat záměr obce na prodej části obecního pozemku parc. č. 575/10 v k. ú Košíky
Termín: do příštího zasedání ZO
Odpovídá: starosta, Filípková