Obsah

Usnesení č. 5/2009


 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 18.12.2009 v Košíkách
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa,  Jabůrek, Kolečkář
- Ověřovatele zápisu: p. Tomaštík, Čagánek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2009
4.      Rozpočtové provizorium na rok 2010
5.      Odprodej části obecního pozemku parc.č.1143 v k.ú. Košíky o výměře cca 50 m2 za 50,-Kč za m2(po přesném vyměření geodetem) paní Evě Malíkové
6.      Povolení VHP  na I. Čtvrtletí 2010 v hostinci paní Kaštánkové                                                               
7.      Příspěvek ZŠ Traplice na projekt „Hravě a zdravě“ ve výši 2.000,- č
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í :
 
8.      Informace starosty o pokračování akce Rekultivaci skládky „Strž“ v k.ú. Košíky
9.      Zprávu starosty o podání žádosti o dotace do PRV na akci „Košíky kanalizace a KČOV“
 
Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e :
 
10. Návštěvu domova důchodců a předání pozornosti v ceně 200,- Kč
11. Finanční příspěvek Českému svazu včelařů ZO Traplice ve výši 5.000,- Kč
 
Zastupitelstvo obce   p o v ě ř u j e :
 
         12. starostu obce k jednání ve věci dotace FMP v rámci projektu "Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky a Nová Bošáca                 podpisu smluv, dohod, objednávek a rozhodnutí v rámci projektu
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
        13. Zpracovat rozpočet obce na rok 2010
Termín: do 15.3.2010, Odpovídá: starosta, p. Filípková
 
        14. Ukončit zkušební provoz vodovodu na Vršavě
Termín: do 29.12.2009, Odpovídá: místostarosta
 
        15. Připravit a zabezpečit program z Fondu mikroprojektu na „Vzájemné objevování volnočasových aktivit obcí Košíky                a Nová Bošáca“
Termín: do 3.6.2010, Odpovídá: zastupitelstvo