Obsah

Usnesení č. 6/2010


 

 

Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 17.12.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: pí. Kučerová, Šlechtová, p. Jabůrek
- Ověřovatele zápisu: pí. Surovcová, p. Ing. Fedor
-  Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
Zastupitelstvo obce   b e r e  n a   v ě d o m í :
 
  1. Zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání Z0
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
3.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 2/2010, kterou se zrušuje OZV obce     Košíky č. 1/2003 o místních poplatcích
5.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
6.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 4/2010 o místním poplatku za užívání     veřejného prostranství
7.      Obecně závaznou vyhlášku obce Košíky č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
8.      Rozpočtový výhled na roky 2012-2014
9.      Rozpočtové provizorium na rok 2011
 
 
Zastupitelstvo obce   b e r e   n a   v ě d o m í:
 
10. Zprávu starosty obce o kanalizace a KČOV
 
   
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
 
11. Smlouvu o půjčce
12. Dodatek č. 1. Ke Smlouvě o dílo č. 5334/2010
13. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2010
14. Žádost Fondu mikroprojektu na projekt „Švestkový festival“. Částka spolufinancování ve výši 15% z celkového rozpočtu, to je 3.044,90 EURO.
15. a) Návštěvu domova důchodců a předání pozornosti v hodnotě 200,- Kč                          
b)   Sponzorský dar od firmy POMORAVÍ a.s. Babice ve výši 35.000,- Kč
c) výši odměny pro starostu na 14.800,- Kč dle Nařízení vlády č. 375, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2011
 
Zastupitelstvo obce   u k l á d á :
 
  1. Provést inventarizaci majetku obce k 31.12.2010
Termín:  do 31.12.2010
Odpovídá: Finanční a kontrolní výbor
  1. Navštívit domov důchodců
Termín: do 31.12.2010
Odpovídá: pí. Kučerová,
  1. Organizačně zabezpečit zdobení stromečku
Termín: 19. 12. 2010
Odpovídá: zastupitelstvo obce
  1. Zpracovat žádost na FMP projekt s názvem „Švestkový festival“
Termín: do 10.1.2011
Odpovídá: starosta obce, pí Filípková
  1. Zpracovat rozpočet na rok 2011
Termín: do příštího zasedání
Odpovídá: starosta obce, pí Filípková